Privacy policy

Privacy policy – MyKot Platform

 

Het MyKot-platform tracht studenten en verhuurders van koten op een eenvoudige manier samen te brengen. Dit is enkel mogelijk mits hiertoe persoonsgegevens vanwege de gebruikers worden verstrekt en verwerkt. Door middel van deze privacy policy wenst vzw BRIK – Student in Brussel de gebruikers van het platform informeren omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt en gebruikt. 

 

Het MyKot-platform wordt beheerd door:

 

VZW BRIK – Student in Brussel, met maatschappelijke zetel gevestigd te Zavelput 20, 1000 Brussel,  KBO – BTW: 0464.281.788, DPO: Seeds of Law;

Zij is dan ook verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die aan het platform worden toegevoegd en navolgend verwerkt. Hierna wordt zij aangeduid als “MyKot”. 

VZW BRIK wenst te benadrukken dat dit platform (brik.mykot.be) onafhankelijk en afzonderlijk beheerd wordt ten aanzien van het platform 'ple.mykot.be'. Onderhavige privacyverklaring heeft dan ook enkel betrekking op de persoonsgegevens die binnen het platform brik.mykot.be worden verwerkt.

MyKot verbindt zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals o.m. opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”) strikt na te leven. 

 

MyKot houdt eraan haar gebruikers en alle bij haar activiteiten betrokken partijen te informeren omtrent welke persoonsgegevens zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt evenals de redenen waarom zij dit doet. Deze informatie vindt u terug in de huidige privacy policy. 

 

Indien u van oordeel bent dat deze privacy policy niet op afdoende wijze uw privacy zou beschermen kan u ons steeds contacteren via mykot@brik.be. 

 

1) Verantwoordelijke.

 

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door MyKot in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is MyKot.

 

2) Categorieën van gegevens.

 

De gegevens die wij van u verwerken zijn afhankelijk van de hoedanigheid waarop u het MyKot platform gebruikt. 

 

Indien u zich hierop als verhuurder aanmeldt zullen volgende categorieën worden verwerkt (voor zover u deze op MyKot toevoegt): 

 

 • Naam en voornaam

 • Taal 

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Bedrijfsgegevens

 • Activiteiten op het MyKot platform (bv. IP-adres, locatiegegevens enz.)

 • Rekeningnummer (facultatief)

 • Verdere gegevens die u aan MyKot toevoegt (waaronder de verhuurder studio’s/kamers) 

 

Indien u zich op MyKot inschrijft als huurder zullen volgende categorieën worden verwerkt (voor zover u deze op MyKot toevoegt): 

 

 • Naam en voornaam

 • Taal 

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Adresgegevens (facultatief)

 • School (facultatief)

 • Rekeningnummer (facultatief)

 • Activiteiten op het MyKot platform (bv. IP-adres, locatiegegevens enz.)

 • Verdere gegevens die u aan MyKot toevoegt

 

Indien u het platform louter bezoekt zonder zich te registreren zullen louter persoonsgegevens worden verzameld op basis van cookies (zie titel 6), waarbij voornamelijk het IP-adres, locatiegegevens en voorgaande bezoeken worden verwerkt. 

 

3) Doelstellingen en grondslagen van de verwerkingen.

 

MyKot zal uw persoonsgegevens slechts verwerken in de gevallen toegelaten overeenkomstig de verwerkingsgrondslagen zoals voorzien door art. 6.1 AVG.

 

In het bijzonder verwerkt MyKot uw persoonsgegevens voor volgende doelstellingen:

 

 • Vooreerst worden uw gegevens uiteraard gebruikt teneinde de dienst te leveren waartoe u zich inschrijft bij MyKot, namelijk het in contact brengen van verhuurders en huurders op de markt van studentenkamers en het mogelijk maken tussen partijen eenvoudig een overeenkomst te sluiten. Hierbij worden de gegevens tussen huurder en verhuurder uitgewisseld (uitvoering overeenkomst). 

 • Daarnaast verzamelt MyKot eveneens anonieme statistische gegevens omtrent de Brusselse studentenverhuurmarkt (gerechtvaardigd belang). 

 • MyKot verzamelt eveneens de nodige en nuttige gegevens teneinde het gebruik van het MyKot-platform te analyseren en te monitoren. Op deze manier kan MyKot onder meer het platform verder optimaliseren en in voorkomend geval foutief gebruik vaststellen (gerechtvaardigd belang). 

 • MyKot zal u geen nieuwsbrieven sturen doch zal u occasioneel wel berichten omtrent evenementen of communicatie waarvan zij van oordeel is dat deze relevant is voor de gebruikers van het platform.
  Hierbij kan gedacht worden aan het informeren van de gebruikers omtrent bv. nieuwe regelgeving of de ‘OpenKotDagen’. Het staat u uiteraard vrij om u hiervoor uit te schrijven indien u deze emails niet wenst te ontvangen (gerechtvaardigd belang).

 • MyKot zal u enkel contacteren indien u zelf reeds contact met haar zou hebben opgenomen (toestemming), in het kader van verificatie van gegevens, nuttige informatie als verhuurder,of van occasionele klantentevredenheidsonderzoeken of enquêtes om haar diensten en het MyKot-platform verder te ontwikkelen (gerechtvaardigd belang). Het spreekt voor zich dat het u vrij staat om hier al dan niet aan deel te nemen. 

 

Voor het overige zal MyKot uw persoonsgegevens verwerken in voorkomend geval dit vereist is door wettelijke verplichtingen. 

 

4) Bewaartermijnen.

 

MyKot zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. MyKot zal uw gegevens dan ook bewaren zolang u van het platform gebruik maakt en hierop geregistreerd bent. 

 

U kunt u account op het MyKot-platform op ieder moment verwijderen. In dit geval zullen uw persoonsgegevens nog maximaal gedurende één maand worden bewaard, behoudens in voorkomend geval MyKot hiertoe wettelijk wordt verplicht. Na deze periode zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd .


 

5) Doorgifte en derden.

 

In principe zullen uw gegevens louter intern door MyKot (en eventuele verbonden vennootschappen of rechtsopvolgers) worden behandeld. Hierbij wordt desgevallend gebruik gemaakt van software van derden. Uw gegevens worden in geen geval verkocht aan derde personen. MyKot garandeert dat iedere verwerking die door of voor haar door een verwerker geschiedt conform de geldende regelgeving zal gebeuren.

 

MyKot doet wel beroep op bepaalde partijen teneinde haar dienstverlening optimaal te houden. Dit betreft onder meer dienstverlening inzake volgende elementen: 

 

 • Internet omgeving (hosting website); 

 • IT-infrastructuur (Servers, CRM, mailservice edm.);

 • ISP en telefonie aanbieders;

 • Platformbeheer en data-analyse m.o.o. werking en digitale strategie platform;

 • Software-ontwikkelaars en beheerders;


 

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens sluit MyKot steeds de nodige verwerkersovereenkomsten met dergelijke externe partijen af teneinde een adequate bescherming van de persoonsgegevens te kunnen verzekeren. 

 

Soms is MyKot ook verplicht om uw persoonsgegevens over te maken aan derden. Dit is voornamelijk het geval indien een wet ons hiertoe verplicht of indien publieke instanties het recht hebben om deze gegevens van ons te vragen. In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan enige internationale organisaties. 

 

Naast de voormelde ontvangers zal MyKot geen persoonsgegevens aan een derde doorgeven zonder uw voorafgaande goedkeuring. 

 

6) Cookies.

 

Op onze website(s) wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw browser op uw computer opslaat wanneer u een website bezoekt. Deze dienen bijvoorbeeld om uw voorkeuren op een website te onthouden, het IP-adres en locatiegegevens te vernemen of kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden.

 

De gebruikte cookies op brik.mykot.be zijn:

 

 • _ga : Google Analytics cookie

 • _gat : Google Analytics cookie

 • _gid : Google Analytics cookie

 • _hjid : Hotjar cookie

 • _hjTLDTest : Hotjar cookie

 • _hjFirstSeen : Hotjar cookie

 • _hjIncludedInPageviewSample : Hotjar cookie

 • _hjAbsoluteSessionInProgress : Hotjar cookie

 • _hjIncludedInSessionSample : Hotjar cookie

 

U kan er steeds voor kiezen cookies uit te schakelen, en de reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Dit kan u doen door de instellingen van u browser aan te passen. Hiervoor verwijzen we door naar de support-pagina van uw webbrowser.


 

7) Rechten van de betrokkene.

 

U heeft het recht op inzage en verbetering met betrekking tot de persoonsgegevens die MyKot van u bewaart. Daarnaast kunt u eveneens het verwijderen van uw gegevens vragen in de gevallen zoals ze door de wetgeving worden voorzien, o.m.:

 

 • Indien de gegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerkingen ervan te vervullen. 

 • Indien u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond tot verwerking bestaat

 • Indien u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend

 • Indien er sprake is van een onrechtmatige verwerking

 • Teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

U heeft ook het recht de goedkeuring die werd gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens opnieuw in te trekken (indien de verwerking op basis van toestemming is gebeurd), en onder voorbehoud van de eventuele invloed daarvan op enige dienstverlening. 

 

Indien u de verwerking van de gegevens door MyKot betwist, kunt u om de beperking van de verwerking verzoeken tot een oplossing voor deze betwisting werd gevonden. 

 

Tot slot bezit u eveneens een recht op overdracht van zijn gegevens indien de verwerking gebeurd via geautomatiseerde procedés. Op ieder moment en zonder enige rechtvaardiging, kan u zich verzetten tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 

 

Indien u wenst gebruik te maken van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar het adres mykot@brik.be. 

 

Om de identiteit van de aanvrager te kunnen nagaan en te vermijden dat een onbevoegde persoon toegang zou krijgen tot persoonsgegevens dient hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of paspoort toegevoegd te worden. 

 

U bezit ook steeds het recht een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT (GBA)

1000 Brussel, Drukpersstraat 35

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be


 

8) Beveiliging van de gegevens. 

 

MyKot controleert permanent de beveiliging van de persoonsgegevens die binnen haar organisatie worden bewaard en verwerkt. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt MyKot zich er toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd. Hiermee tracht zij eveneens het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling van deze gegevens te vermijden. 

 

MyKot gebruikt systemen die regelmatig worden geüpdatet, encryptie van de gegevens toelaten en firewalls bevatten die overeenstemmen met de geldende standaard hieromtrent. MyKot verbindt er zich toe u te informeren omtrent iedere inbreuk op deze Privacy policy die een ernstige impact op u kan hebben.


 

9) Aanpassingen.

 

Het staat MyKot vrij deze Privacy policy van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen, desgevallend in functie van wijzigende wetgeving. In dergelijk geval zal een aankondiging op de website worden gedaan.