Disclaimer

De website brik.mykot.be is een gezamenlijk initiatief van:

 • Brik – Student in Brussel (hierna ‘Brik vzw’, of ‘wij’), een vereniging zonder winstoogmerk en samenwerkingsverband van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel (Erasmushogeschool Brussel, KU Leuven, LUCA – School of Arts, Odisee en Vrije Universiteit Brussel) enerzijds
 • en PLE asbl anderzijds

Brik vzw heeft haar maatschappelijk zetel te Zavelput 20, 1000 Brussel en draagt het ondernemingsnummer 0464.281.788.

Het concept en beheer van de kotendatabase brik.mykot.be kadert in de missie van Brik om de zoektocht naar studentenhuisvesting te faciliteren voor de studenten van voornoemde onderwijsinstellingen.

 

Gebruik van de website

 1. Onder het gebruik van deze website wordt onder meer verstaan het bekijken van de webpagina’s onder brik.mykot.be, het inloggen, het invullen van zoekcriteria en het verzenden van formulieren. 
  De gebruikersvoorwaarden zoals hier uiteengezet zijn slechts van toepassing op het van de Nederlandstalige versie van MyKot hebben (brik.mykot.be). Voor de Franstalige versie van MyKot (ple.mykot.be) gelden de aldaar vermelde gebruikersvoorwaarden.
   
 2. De database brik.mykot.be strekt ertoe (privé-)verhuurders van studentenwoongelegenheden in contact te brengen met potentiële huurders. Brik vzw staat enkel en alleen in voor het beheer van deze database, en komt niet tussen in de verhouding die tussen de verhuurder en de potentiële huurder tot stand zou komen naar aanleiding van het gebruik van brik.mykot.be. Gelet op haar rol, is en wordt Brik vzw dan ook op geen enkele wijze contractpartij en kan Brik vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, geleden door één van voornoemde partijen, voortvloeiend uit hun onderlinge huurovereenkomst.
   
 3. Brik vzw besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van het en streeft ernaar om kamers toe te laten die aangepast zijn aan de noden van studenten. Brik vzw is voor wat de op brik.mykot.be weergegeven informatie betreft evenwel aangewezen op hetgeen zij van de betrokken verhuurder ontvangt. Brik garandeert geenszins de juistheid van de weergegeven informatie en kan niet worden aangesproken op eventueel foutief weergegeven informatie indien zou blijken dat de aangeboden studentenwoongelegenheid gebrekkig is. Dit valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de verhuurder.
   
 4. De verhuurder die informatie plaatst op brik.mykot.be verbindt er zich toe Brik vzw te vrijwaren van elke vordering tot aansprakelijkheid ingesteld door derden op grond van de op brik.mykot.be weergegeven informatie.
   
 5. Brik behoudt zich het recht voor om te allen tijde onvolledige, foutieve, bedrieglijke of onwettige informatie aan te passen of te verwijderen.
   
 6. Het gebruik van brik.mykot.be, gebeurt volledig op eigen risico. Brik neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid en toegankelijkheid van de website te garanderen. We kunnen echter geen absolute garanties geven, men moet dit beschouwen als een middelenverbintenis. Gebruikers verbinden ze zich er tevens toe zich te onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking van de website. Brik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data die door een gebruiker op de website werd geplaatst.
   
 7. Deze website kan links naar andere webpagina’s bevatten. De bepalingen van deze disclaimer, hebben enkel betrekking op de inhoud die op deze website wordt weergegeven en op de wijze waarop Brik vzw persoonsgevens verwerkt. Brik vzw is generlei verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van derdenwebsites waarnaar wordt verwezen. Voor de andere websites in het beheer van Brik vzw waarnaar wordt verwezen gelden de aldaar vermelde gebruiksvoorwaarden.
   
 8. Heeft u een vraag, een fout opgemerkt of een verzoek tot verbetering, verwijdering of inzage van gegevens, dan kan u deze richten aan mykot@brik.be.

 

Intellectuele eigendom

De gegevens op brik.mykot.be worden beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht. Elke vorm van reproductie van gegevens dewelke eigendom zijn van Brik vzw is niet toegestaan.